Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Син флагПроцедура на Програма „Син флаг“

Всяка година Националното Жури към Българско Движение “Син флаг”, а след него и Международното Жури при Фондацията за Екологично Образование разглеждат кандидатурите за голямата награда за чисти и безопасни плажове и марини “Син флаг”. Критериите са строги, но не и неизпълними за плажове, претендиращи да предлагат чистота, сигурност, безопасност и модерни услуги. Особено важно е наличието на тоалетни за хора с увреждания и пътеки за лесния им достъп до плажа. Плажовете се награждават със Син флаг само за един сезон и кандидатстването за наградата е ежегодно.
Кандидатурите на плажовете се подават в периода декември-януари, като в началото на февруари кандидатите първоначално се пресяват от Българското национално жури, в което участват представители, както на Българско Движение „Син флаг”, така и на институции, които традиционно контролират състоянието и управлението на плажовете по българското Черноморие: Районна здравна инспекция /РЗИ/, Регионална инспекция за околната среда и водите /РИОСВ/, Български червен кръст /БЧК/, експерти по екологично образование, еколози, пристанищни и яхтени експерти, местните власти.
Одобрените се предлагат на Международната координация на Програма „Син флаг”, която извършва детайлна оценка на кандидатите за Син флаг, като се фокусира всеки път на различен набор от задължителни критерии. Резултатите от това изследване на плажовете и яхтените пристанища впоследствие се предоставят за разглеждане от Международното жури на Програмата, което се състои от представители на Екологичната програма на Обединените нации /United Nations Environment Programme (UNEP)/, Световната туристическа организация на Обединените нации /the United Nations World Tourism Organization (UNWTO)/, Международната федерация по водно спасяване /International Lifesaving Federation (ILS)/, Европейския съюз за опазване на крайбрежията /European Union for Coastal Conservation (EUCC)/, Световния съюз за опазване на околната среда /the World Conservation Union (IUCN)/, експерти по екологично образование, Международния съвет на асоциациите на морската индустрия /the International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA) и Фондацията за екологично образование /Foundation for Environmental Education (FEE)/.
След разглеждането на документациите Международното жури на Програмата, което ежегодно заседава в Копенхаген, Дания, уведомява Българско Движение „Син флаг“, кои плажове удостоява със световната награда Син флаг.
Отличените български плажове се публикуват освен на сайта на Българско Движение „Син флаг“, и на сайта на Програмата /www.blueflag.org/, където се рекламират наред с най-добрите от цял свят с информация, снимки и карта с GPS координати. Този сайт се е утвърдил като надеждна отправна точка за голяма част от туристите, когато желаят да изберат отлично място за своя отдих, защото Програмата „Син флаг” стимулира устойчивото развитие на плажовете и яхтените пристанища чрез изпълнението на строгите й критерии, отнасящи се до качеството на водата за къпане, екологичното образование и информация, екологосъобразното управление и сигурността. Сериозните тур оператори често поставят условие избраните от тях дестинации за продажба да бъдат отличени със Син флаг.
Освен на сайта на Програмата, плажовете са публикувани и в мобилно приложение /Blue Flag/, което помага не само с информация за тях, но и с навигация за намирането им.

Отличените плажове подлежат на проверка през целия сезон, както от представители на Българско Движение „Син флаг“, така и на Международната координация на Програмата от Дания, които всяко лято провеждат контролни визити /оповестени и изненадващи/, при които на база на утвърдени формуляри стриктно се анализира съответствието на наличните условия, мениджмънт и съоръжения с изискванията на Програмата.
От особена важност е пробовземането през сезона, чрез което се проверяват обстойно микробиологичните параметри на водите за къпане – задължително условие за отличаване с престижната световна награда. Данните от тестовете на водата следва да бъдат изложени на плажа и да са достъпни за всички. В случай на проблем с качествата на водите за къпане – тези данни информират хората и гарантират здравето им.
За изпълнение на критериите грижа имат концесионерите на плажовете. Констатирано при проверката разминаване или неизпълнение на изискванията може да доведе до отнемане на флага – временно или за целия сезон, в зависимост от установените недостатъци.

За да отговаря на всички изисквания и да бъде пълноценна:

  1. Всяка кандидатура трябва да съдържа формуляр за кандидатстване, подписан и подпечатан от кандидата и подкрепен със снимки на всички изискуеми от критериите елементи и съоръжения /включително в електронен формат/.
  2. Всяка кандидатура да съдържа задължително име на човек за контакт на плажа или марината, телефон за връзка и е-мейл адрес. Той трябва да бъде лицето - пряко ангажирано в управлението на плажа.
  3. Задължително да бъде уточнено и подкрепено с доказателства /снимки/ наличието на достъп за хора с увреждания, като бъде упоменато този достъп докъде е: до началото на пясъка, до средата на плажа, до водата, до основните съоръжения, има ли осигурен достъп до водата за незрящи.
  4. Задължително да бъде уточнено и подкрепено с доказателства /снимки/ наличието на тоалетни за хора с увреждания.
  5. Да бъдат приложени протоколи и бюлетини от изследванията на водата за къпане от предходния сезон като бъдат спазени изискванията на Програмата „Син флаг“ за честотата и продължителността на пробовземанията.

Без горната информация кандидатури не се приемат от Националното и Международното журита.

На заседанието на Националното Жури за разглеждане и утвърждаване на българските кандидати за престижната световна награда “Син флаг” представител на всеки плаж трябва да представи и защити кандидатурата.
За да бъде допусната кандидатурата за разглеждане, до датата на заседанието на Националното жури трябва да бъдат платени задължителните ежегодни такси за кандидатстване, както и членски внос, който зависи от големината на плажа. С тези средства се покриват националните членски внос и такси към международната програма „Син флаг“ и Фондацията за екологично образование за обработката и разглеждането на документациите и без тях участието на страната ни е под въпрос. Сумите се базират на исканите от Фондацията такси - като собственик на Програмата, и се определят за България от Управителния съвет на Българско Движение „Син флаг“, като се актуализират на всеки три години. Таксите и членският внос се заплащат ежегодно.
Горепосочените суми се превеждат по банковите сметки на Българско Движение “Син флаг” в Евро /IBAN BG11UNCR76301417899967/ или лева /IBAN BG94UNCR7630 1017899670/, с банков код 62176307, swift code UNCRBGSF при “UniCredit Bulbank” АД – клон Бургас.
Поради трудностите при осигуряване на финансови ресурси за по-голямата част от общините по българското черноморско крайбрежие, участието на плажове в Програма „Син флаг“ е ограничено и се свежда само до основните български курорти.
Нашите многогодишни опити да убедим отговорните държавни органи да вземат полагащото се активно участие в националната Програма “Син флаг за плажове и яхтени пристанища” се увенчаха с успех и голяма част от финансовите разходи, свързани с изследването на физико-химичните и микробиологични параметри на морската вода в района на българските плажове могат да бъдат за сметка на мониторинговите задачи на специализираните лаборатории на МЗ и МОСВ. Регионалните здравни инспекции имат грижата да вземат проби и да изследват водите за къпане на основни български плажове, като данните от тях са публично достъпни на сайтовете им.
Благодарение на промените в българското екологично законодателство, направени през последните години, бяха предвидени достатъчно средства за мониторинга на морската вода в района на българските плажове. Така може да се реши един от основните проблеми, свързан с разходите за участие в Програмата.
Надяваме се, че тази промяна ще спомогне за по-широкото участие на всички български плажове в Кампанията “Син флаг”. По-голямата част от тях отговарят на строгите международни критерии и заслужено могат да бъдат удостоени с тази престижна екологична награда.

Защо следващият наш плаж, който гордо развява Син флаг, наред със световно известни плажове, да не бъде Вашият?
Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.comBlue Flag