Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


ЕкоучилищаПрограма “Екоучилища” е международна програма, която се инициира и ръководи от неправителствени организации, членове на Фондацията за Екологично Образование. Програмата стартира през 1994 година в отговор на предизвикателството за обединение на усилията на младите хора за разрешаване на екологичните проблеми и устойчивото развитие.

Програма „Екоучилища“ предлага да се приложи интегрирана система за екологично управление на училищата, базираща се на подхода ISO 14001/EMAS. Тя насърчава участието на учители и ученици в практически дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие над околната среда и консумацията на вода и енергия. Реализираните икономии в значителна степеноблекчават издръжката на училищата и общинските бюджети. Приоритетни теми през първите години след стартирането на програмата са: “Вода”, “Отпадъци”, “Енергия”, “Транспорт”, “Шум”, “Природа и биоразнообразие” и “Здравословен живот в училище”.


Програмата „Екоучилища“ обхваща 7 задължителни елемента, наречени стъпки, които всяко училище и детска градине може да възприеме като методология за работа:
 1. Създаване на Екокомитет.
 2. Екологичен преглед – наблюдение на околната среда и установяване на нейното състояние.
 3. План за действие.
 4. Основните теми и дейностите свързани с тях трябва да включат в учебното съдържание и да бъдат предложени на учениците в часовете по различните учебни програми.
 5. Контрол и оценяване.
 6. Популяризиране на идеите и дейностите чрез средствата за масова информация.
 7. Екокод.


Учебните заведения с най-добри резултати се отличават с престижната награда на Програма „Екоучилища” – „Зелен флаг”.

Програма “Еко-училище” стартира в България благодарение на Българско движение “Син флаг” през 1997 година.


  ПРОГРАМА ЕКОУЧИЛИЩА ПРЕДЛАГА:

 1. Ефикасно управление на училищните ресурси: вода, енергия и отпадъци.

 2. Оптимизиране и естетизиране на училищната среда като елемент на околната среда – пестене на енергия, вода, рециклиране, намаляване на отпадъците, зелени площи.

 3. Опазване и подобряване на околната среда в района и региона.

 4. Интегриране на екологичното образование и възпитание в учебните програми на всички културно-образователни области съобразно Стратегия и Програма за опазване на училищната и околната среда.

 5. Повишаване информираността на училищната и местната общност за екологичните проблеми и опазване на околната среда чрез информационно- пропагандни кампании.

 6. Природозащитни дейности и изяви на регионално и национално ниво, еко – творчество.

 7. Работа по международни, национални и общински екологични проекти и програми.

 8. Стабилизиране и разширяване на взаимодействиетомежду училището и обществени институции и организации, местни власти, НПО и НСО, бизнес-среди, родители, съграждани, други учебни заведения.

 9. Популяризиране на дейностите чрез средствата за масова информация.

 10. www.eco-schools.org

Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.com
Екоучилища
Екоучилища
Екоучилища
Екоучилища
Екоучилища
Екоучилища
Екоучилища